అమెరికాలో ప్రఖ్యాత డాక్టర్ బాబును ఏమన్నాడో | Chandrababu Meets Dr Nori Dattatreyudu | Telugu News

#chandrababu #tdp #2019elections
అమెరికాలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత డాక్టర్ బాబును కలిసి ఏమన్నాడో తెలిస్తే సెల్యూట్ చేస్తారు! |
AP CM Chandrababu Meets Dr. Nori Dattathreydu | Telugu News

AP CM Chandrababu Naidu is in America tour and is spending busily in this tour, after getting a grand welcome from the NRIs. CM Chandrababu Naidu has met prominent Radiation Oncologist Dr Nori Dattatreyudu and invited him to train the doctors in AP through centre for excellence, for which the doctor has agreed to CM Chandrababu’s request. Later, CM Chandrababu Naidu has met Indian diplomat in America, Akbaruddin and he praised CM Chandrababu for encouraging the AP farmers towards organic farming. Watch this video to know the details…

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Electronics : NewsMarg :- https://goo.gl/hpZGS2

The Electronics Store
Mobile accessories enhance the style and functionality of your mobile phones. Shop online for attractive and cool mobile accessories available at affordable prices at Amazon India.

Add your comment

Your email address will not be published.