తెలంగాణా అమరనాథ ఆలయాన్ని దర్శించారా? | Telangana Amarnath Yatra | Saleshwaram Temple | Mana Devullu

తెలంగాణా అమరనాథ ఆలయాన్ని దర్శించారా? |
Telangana Amarnath Yatra | Saleshwaram Temple | Mana Devullu

Loddi Mallaiah Temple, Near Munnanur checkpost, Srisailam Road, Mahabubnagar. It is called Telangana amarnath cave.Its on srisailam way near munnanur check post 13 km from there(your journey starts from 65 km stone,right side) & 4 km by treking into valley there we can see near by 6 water falls and beautiful locations and shiva lingam of mallaiah swamy,where chenchus perform pooja.Forest department allows devotees to this temple only on Toli ekadasi.i.e the temple open once in a year on toli ekadasi.Achampet bus depot runs buses to loddi mallaiah temple on this day. Watch this video to know the details…

Please Subscribe Mana Devullu : https://goo.gl/63h6Ds
Facebook Link :- https://goo.gl/KqgTBg

Welcome to the Official Youtube Channel of Man Devullu!! We bring you informative and interesting Facts about Gods and Goddesses!! To know few unknown facts about your favorite Gods and Goddesses do stay tuned to Mana Devullu Channel.

Devotional : Mana Devullu :- https://goo.gl/UQMzAc

Amazon Bestsellers
Our most popular products based on sales. Updated hourly.

Add your comment

Your email address will not be published.