మీటింగ్ మధ్యలో వెళ్ళిపోయిన రేవంత్ రెడ్డి! | Congress Screening Committee Meeting | Telugu News

మీటింగ్ మధ్యలో లేచి వెళ్ళిపోయిన రేవంత్ రెడ్డి…కాంగ్రెస్ లో కల్లోలం! | Congress Screening Committee Meeting | Telugu News

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Electronics : NewsMarg :- https://goo.gl/hpZGS2

The Electronics Store
Mobile accessories enhance the style and functionality of your mobile phones. Shop online for attractive and cool mobile accessories available at affordable prices at Amazon India.

Add your comment

Your email address will not be published.