శ్రీ కృష్ణుడి నిందావిమోచనం జరిగిన క్షేత్రం ఇదే! | Interesting Facts About Mannaru Poluru Temple

శ్రీ కృష్ణుడి నిందావిమోచనం జరిగిన క్షేత్రం ఇదే! Interesting Facts About Mannaru Poluru Temple. For More Latest Devotional Videos Subscribe to Mana Devullu : https://goo.gl/63h6Ds
Facebook Link :- https://goo.gl/KqgTBg

Welcome to the Official Youtube Channel of Man Devullu!! We bring you informative and interesting Facts about Gods and Goddesses!! To know few unknown facts about your favorite Gods and Goddesses do stay tuned to Mana Devullu Channel.

Devotional : Mana Devullu :- https://goo.gl/UQMzAc

Add your comment

Your email address will not be published.