పక్షవాతం రాకుండా తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు జాగ్రత్తలు! | Follow These Remedies to be Aware of Paralysis

పక్షవాతం రాకుండా తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు జాగ్రత్తలు! | Follow These Remedies to be Aware of Paralysis | Arogya Mantra

Paralysis is a disease that can partially or completely affect your body and it can be in grownups & children. Paralysis or palsy is a disease caused by problem in Nervous System, where there is loss of muscular function. The disease is known by different technical names given to various forms of the disease. Hemiplegia is a paralytic condition where one side of the face is affected along with corresponding arm and leg. Diplegia is the name given to total paralysis. Monoplegia is the paralysis of single limb, whereas Paraplegia is paralysis of both sides. watch this video to be aware of paralysis.

Please Subscribe by clicking this link
https://goo.gl/1vou3t

Follow us on Whatsapp: +91 9652252067

Other Videos which you maybe interested in our Arogya Mantra Channel

పక్షవాతమ్ వచ్చేముందు కనిపించే లక్షణాలు | Signs and Symptoms of Paralysis | Arogya Mantra
https://www.youtube.com/watch?v=TL7i_6PzTcg

టాన్సిల్స్ ను పూర్తిగా తగ్గించే చిట్కాలు ! | Best Natural Home Remedies To Cure Tonsillitis | Arogya Mantra
https://www.youtube.com/watch?v=8GzddvayVkk

ఈ టిప్స్ పాటిస్తే చాలికంలో పసిబిడ్డలకు డాక్టర్ అవసరం ఉండదు! | How To Take Care Of Baby In Winter
https://www.youtube.com/watch?v=v6FB8zVFaSw

ఇంగువ, శొంఠి కలిపితీస్కుంటే ఆ బాధ నుండి రిలీఫ్! | Amazing Health Benefits and Uses Of Asafoetida
https://www.youtube.com/watch?v=gG0LP7kYLD0

ఫేస్ ప్యాక్ తగ్గించే చిట్కాలు! | Effective Exercises and Tips to Slim Down Your Face | Arogya Mantra
https://www.youtube.com/watch?v=WnZc8ezk_7c

Add your comment

Your email address will not be published.