బంగారు వెండి కంచాల్లో తింటే ఏంజరుగుతుందో తెలుసా? | Benefits of Eating Food in Gold and Silver Plates

బంగారు వెండి కంచాల్లో తింటే ఏంజరుగుతుందో తెలుసా? | Benefits of Eating Food in Gold and Silver Plates | Arogya Mantra

There is a trend that is been going on since olden days that if one eats in leaf of banana tree it gives good health. However there is also a trend that was developed during the kings period wherein the kings family eat in Golden plate. Slowly it fall to the culture where people started to eat in Silver plate. Do this Golden plate and Silver plate add extra energy to our health like the leaf of the banana tree does. Or are they just to show the high end people’s status. Let us watch here….

Please Subscribe by clicking this link
https://goo.gl/1vou3t

Follow us on Whatsapp: +91 9652252067

Other Videos which you maybe interested in our Arogya Mantra Channel

పక్షవాతమ్ వచ్చేముందు కనిపించే లక్షణాలు | Signs and Symptoms of Paralysis | Arogya Mantra
https://www.youtube.com/watch?v=TL7i_6PzTcg

టాన్సిల్స్ ను పూర్తిగా తగ్గించే చిట్కాలు ! | Best Natural Home Remedies To Cure Tonsillitis | Arogya Mantra
https://www.youtube.com/watch?v=8GzddvayVkk

ఈ టిప్స్ పాటిస్తే చాలికంలో పసిబిడ్డలకు డాక్టర్ అవసరం ఉండదు! | How To Take Care Of Baby In Winter
https://www.youtube.com/watch?v=v6FB8zVFaSw

ఇంగువ, శొంఠి కలిపితీస్కుంటే ఆ బాధ నుండి రిలీఫ్! | Amazing Health Benefits and Uses Of Asafoetida
https://www.youtube.com/watch?v=gG0LP7kYLD0

ఫేస్ ప్యాక్ తగ్గించే చిట్కాలు! | Effective Exercises and Tips to Slim Down Your Face | Arogya Mantra
https://www.youtube.com/watch?v=WnZc8ezk_7c

Add your comment

Your email address will not be published.