నాకాళ్ళు పట్టుకుంటే సీట్ ఇప్పించా.. నోరుజారిన జలీల్ ఖాన్! | Corporator Fired On TDP MLA Jaleel Khan

నాకాళ్ళు పట్టుకుంటే సీట్ ఇప్పించా.. నోరుజారిన జలీల్ ఖాన్! | Corporator Fired On TDP MLA Jaleel Khan| Janatha Tube

Differences in protocol led to clash between MLA Jaleel Khan and corporator Jaan Bi today while laying foundation for road from Winchipet Nizam Gate to Foreman Bungalow. Corporator Jaan Bi fired on MLA Jaleel Khan for ignoring her giving no importance over Road Foundation Issue. Word war took place between MLA and corporator for sometime and the issue was subsided with the intervention of TDP leaders. Speaking to media over the issue through phone, corporator said, issue raged when she raised objection over TDP activists breaking coconuts while ignoring her. Jaan Bi condemned Jaleel Khan’s threatening. Watch this video to know the details..

Please Subscribe Janatha Tube : https://goo.gl/U7CaHZ

Welcome to the Official YouTube Channel of Janata Tube. A tube that joins the diverse audience in a single channel. We forecast Latest News, Amazing Facts, Political Gossips, Movie Gossips, Astrology horoscopes, Fitness, Nutrition etc.

Add your comment

Your email address will not be published.