అన్నా క్యాంటీన్ లో జగన్ కార్యకర్తలు – అప్పుడేమైంది | Ycp members in Anna Canteen

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.