అమెరికన్ యూనివర్సిటీలో ఆంధ్రులకు 75% డిస్కౌంట్! ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయలేని ఘనత చేసాడు బాబు! | Newsmarg

Students from universities of Andhra Pradesh applying for admission to Wright State University of Ohio State in the USA, are qualified for a 75 for each penny of decrease in the out of state additional charge in state educational cost expenses charged by the establishment.

అమెరికన్ యూనివర్సిటీలో ఆంధ్రులకు 75% డిస్కౌంట్! ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయలేని ఘనత చేసాడు బాబు! on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.