ఈ వీడియో చూస్తే ఇంజినీరింగ్ విద్యార్ధులు అందరూ సెల్యూట్ చంద్రబాబు అంటారు! | Google Code Lab

The USA has funded a Google Code Lab at Vasireddy Venkatadri Institute of Technology, Nambur. Representatives of Google visited the State last year to finalize plans regarding the Google Developers Code Lab in which students can work on emerging and innovative technologies.

ఈ వీడియో చూస్తే ఇంజినీరింగ్ విద్యార్ధులు అందరూ సెల్యూట్ చంద్రబాబు అంటారు! on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.