ట్రంప్ – కిం కలవడంకీ చంద్రబాబుకీ సంబంధం ఏంటో తెలిస్తే మీరు డంగ్ అయిపోతారు! | Newsmarg

Subscribe here: https://goo.gl/USTrj2
Firstly we have to know about Singapore, which had good relations with America and North Korea that’s why recently Trump and Kim meet held in Singapore. And know AP also had good relation with Singapore. Singapore played a major role in the construction of capital of AP.

ట్రంప్ – కిం కలవడంకీ చంద్రబాబుకీ సంబంధం ఏంటో తెలిస్తే మీరు డంగ్ అయిపోతారు! on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.