దేవుడు ఏపీని కరునుంచాడు అద్భుతమైన వార్త దేవుడికి దండం పెట్టి వీడియో ఓపెన్ చేయ్యండి! | Newsmarg

Subscribe here: https://goo.gl/USTrj2
Munoth Industries Limited will set up India’s first lithium-ion cell production project by investing Rs 799 crore in three phases in Tirupati, Andhra Pradesh. A move which will provide a trigger for enabling mobile component manufacturing in India. All these happens only with Chandrababu Naidu.

దేవుడు ఏపీని కరునుంచాడు అద్భుతమైన వార్త దేవుడికి దండం పెట్టి వీడియో ఓపెన్ చేయ్యండి! on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.