విశాఖలో పోటీ చేయలేను అంటున్నకంభంపాటి ఇంతకీ అక్కడ పార్టీ పరిస్థితేంటి? | BJP Khambampati Haribabu

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
AP BJP president khambampati haribabu who have decided to quit the party due to the injustices that have been done by the BJp party by not sanctioning any funds to the AP. Addressing the meeting, Haribabu, who is an MP from Visakhapatnam, said only the Dugarajapatnam port, Kadapa steel plant, and Visakhapatnam railway zone did not happen though they were promised in the reorganization act.
విశాఖలో పోటీ చేయలేను అంటున్నకంభంపాటి ఇంతకీ అక్కడ పార్టీ పరిస్థితేంటి? | Newsmarg
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.